Home  >  커뮤니티  >  공지사항  
 
 

9월 심통비 지급일 연기


                          알 림

정부에서 올 10월 2일(월)을 추석 임시 공휴일로 지정하여 연휴가 길어짐에 따라 9월 발생된 심야교통비는 불가피하게 10월 13일(금)에 지급하게 되었음을 양지하시기 바랍니다. 끝.

                                 2017.9.25

                            ㈜동아프린테크


[목록보기]